Internetový magazín zaměřený na dotační programy, úspory energií a bydlení. Izolace, nízkoenergetické domy, vytápění, dotační řízení, grantové poradenství, bydlení. Články, rady, tipy a návody.

Středa
23. dubna 2014

Kompletní dotační výzva - oblast podpory C - tepelné zdroje

Email Tisk

Jedná se o původní podmínky programu Zelené úsporám. Nové podmínky, které platí od 17. sprna 2009 naleznete zde.

Státní fond životního prostředí podporuje investice do tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a solárně-termických článků již řadu let. Poslední dotační výzva vypršela 31. Března 2009, a proto se není čemu divit, že se na tepelné zdroje zaměřil i program Zelená úsporám. Pravidla se od předchozích programů zpřísnila, především v ohledu na účinnost strojů a tepelný faktor u čerpadel. Dotaci nezískají vlastníci domů, které jsou připojeny k centrálním rozvodům plynu či tepla. Ty jsou dostatečně ekologické.

Oblast podpory C v bodech

C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

C.1.1. Zdroje na biomasu

C.1.2. Tepelná čerpadla

C.1.2.1. Země-voda

C.1.2.2. Vzduch-voda

C.1.2.3. Voda-voda

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C.2.1. Zdroje na biomasu v novostavbách

C.2.2. Tepelná čerpadla v novostavbách

C.2.2.1. Země-voda

C.2.2.2. Vzduch-voda

C.2.2.3. Voda-voda

C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

C.3.1. Solárně-termické systémy užívané pouze pro celoroční ohřev teplé vody

C.3.2. Solárně-termické systémy užívané pro celoroční ohřev teplé vody a přitápění

C.1 Výměna zdrojů vytápění

V této oblasti se podporuje náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva (lokální topeniště, domovní kotelny) a elektrického vytápění za nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší a za účinná tepelná čerpadla.

C.1.1. Zdroje na biomasu

Podporovány jsou pouze nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší. V případě instalace mikrokogeneračních jednotek se požadované minimální hodnoty účinnosti vztahují na celkovou účinnost zdroje (při kombinované výrobě tepla a elektřiny). Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva, u nichž je instalována akumulační nádrž o minimálním objemu 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu, a zdroje na biomasu se samočinným přidáváním paliva bude dotačně zvýhodněna oproti zdrojům na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží s menším objemem nebo bez ní.

Kotle zařazené do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Případná instalace zdrojů s vyšším jmenovitým tepelným příkonem než 300 kW se musí řídit Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí k definici nízkoemisního spalovacího zdroje (č. 2/2009).

C.1.2. Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž topné faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:

C.1.2.1. Země-voda 4.1 (při teplotní charakteristice S0/W35)

C.1.2.2. Vzduch-voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35)

C.1.2.3. Voda-voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35)

Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Jiné technologie tepelných čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulací zohledňující vnější a vnitřní teplotu.

Poznámka

Tepelná čerpadla technologie vzduch–voda jsou podporována nižší částkou (je stanoven nižší finanční strop dotace) oproti technologiím země–voda a voda–voda vzhledem k nižším investičním nákladům a zároveň horšímu topnému faktoru.

Co je nutné doložit pro oblast C.1.

 • Žadatel musí doložit, že novým zdrojem nahrazuje původní zdroj spalující tuhá nebo kapalná fosilní paliva nebo původní elektrické vytápění (akumulační nebo přímotopné). To Žadatel prokáže čestným prohlášením o likvidaci původního zdroje a závazkem provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z tohoto Programu po dobu 15-ti let (vzor viz www.zelenausporam.cz) nebo vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 • Čestné prohlášení, v němž se příjemce podpory zaváže, že bude v kotli na biomasu podpořeném z Programu používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací. (vzor na www.zelenausporam.cz).
 • Žadatel předloží výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy, návrh výkonu nového zdroje, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy.

Výpočet může zpracovat

 • autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby
 • technik prostředí a technologických zařízení budov (projektant)
 • autorizovaný architekt
 • energetický auditor na základě projektové dokumentace
 • v této podoblasti podpory může požadavky doložit také autorizovaný technik ve výše uvedených oborech
 • výpočet některých hodnot je také možno převzít z výpočtů pro Průkaz energetické náročnosti budovy

Forma dotace

Podpora je přidělována jako procentní částka z investičních nákladů na pořízení nového zdroje a jeho příslušenství a nákladů na jeho zapojení do otopné soustavy. Úpravy otopné soustavy nejsou v tomto Programu podporovány. Je stanoven absolutní strop pro výši podpory na jeden projekt. Podpora má formu dotace.

Doporučení

Žadatelům je doporučeno kombinovat výměnu zdroje s komplexním nebo alespoň dílčím zateplením obálky budovy a případně také instalací solárně-termických kolektorů.

C.2 Tepelné zdroje v novostavbách

V rámci této podoblasti podpory jsou podporovány pouze zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší a účinná tepelná čerpadla instalovaná do novostaveb, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění je menší než 50 kWh/m2.

C.2.1. Zdroje na biomasu novostavbách

V této oblasti podpory se nepodporuje instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu kotle nebo bez ní.

Dále jsou požadavky na technickou kvalitu nových zdrojů totožné s těmi pro podoblast podpory C.1.1.

C.2.2. Tepelná čerpadla v novostavbách

Předpokládá se instalace tepelných čerpadel pouze pro rodinné domy. U typu tepelného čerpadla vzduch-voda musí být garantována jeho funkce až do teploty venkovního vzduchu –20°C. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulačními prvky zajišťujícími její pružný provoz podle vnějších klimatických podmínek a požadovaných podmínek vnitřního prostředí.

Zařízení může být instalováno pouze do novostaveb, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění je menší než 50 kWh/m2.

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž topné faktory při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:

C.2.2.1. země-voda 4.1 (při teplotní charakteristice S0/W35)

C.2.2.2. vzduch-voda 3,0 (při teplotní charakteristice A2/W35)

C.2.2.3. voda-voda 4,7 (při teplotní charakteristice W10/W35)

Tepelná čerpadla zařazená do Seznamu výrobků a technologií výše uvedené limity splňují. Jiné technologie tepelných čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulací zohledňující vnější a vnitřní teplotu.

Poznámka

Tepelná čerpadla technologie vzduch–voda jsou podporována nižší částkou (je stanoven nižší finanční strop dotace) oproti technologiím země–voda a voda–voda vzhledem k nižším investičním nákladům a zároveň horšímu topnému faktoru.

Co je nutné doložit pro oblast podpory C.2.

 • Čestné prohlášení, v němž se příjemce podpory zaváže, že bude v kotli na biomasu podpořeném z Programu používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací. (vzor na www.zelenausporam.cz).
 • Čestné prohlášení, v němž se Žadatel zaváže provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z tohoto Programu po dobu 15-ti let (vzor na www.zelenausporam.cz) nebo ho vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
 • Žadatel musí předložit výpočet měrné potřeby tepla na vytápění budovy, která nesmí překročit 50 kWh/m2 podlahové plochy, návrh výkonu nového zdroje, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy.

Výpočet může zpracovat

 • autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby
 • technik prostředí a technologická zařízení budov (projektant)
 • autorizovaný architekt
 • energetický auditor na základě projektové dokumentace
 • v této podoblasti podpory může požadavky doložit také autorizovaný technik ve výše uvedených oborech
 • výpočet některých hodnot je také možno převzít z výpočtů pro Průkaz energetické náročnosti budovy

Forma dotace

Podpora je přidělována jako procentní částka z investičních nákladů na pořízení nového zdroje a jeho příslušenství a nákladů na jeho zapojení do otopné soustavy. Úpravy otopné soustavy nejsou v tomto Programu podporovány. Je stanoven absolutní strop pro výši podpory na jeden projekt. Podpora má formu dotace.

Doporučení

Žadatelům je doporučeno kombinovat výměnu zdroje s komplexním nebo alespoň dílčím zateplením obálky budovy a případně také instalací solárně-termických kolektorů.

C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy (novostavby i stávající stavby), a to buď pro přípravu teplé vody nebo pro kombinaci přípravy teplé vody a přitápění.

Podporovány nebudou fotovoltaické systémy určené k výrobě elektrické energie.

Podmínky

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:

 • 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
 • celkem 2000 kWh pro instalaci na rodinném domě,
 • celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě

U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.

Poznámka

Tato podmínka má zabránit neefektivnímu využívání veřejných prostředků pro technicky nevhodné instalace (např. na nevhodně orientovaných střechách).

 

Co je nutné doložit

Splnění těchto podmínek musí být doloženo odborným výpočtem.

Výpočet může zpracovat

 • autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektant)
 • energetický auditor
 • dodavatelská firma solárních panelů

Forma dotace

Podpora je přidělována jako procentní částka z uznatelných investičních nákladů na pořízení solárně-termických kolektorů, jejich montáž a zapojení do systému přípravy teplé vody, případně do otopné soustavy. Je stanoven absolutní strop pro výši podpory na jeden projekt. Podpora má formu dotace.

Facebook    Deli.cio.us    Digg    reddit
 

Nepřehlédněte

 

Zelená úsporám: aktuální informace

Okolo dotačního programu Zelená úsporám panuje v p...

 

Koupelnové radiátory - jak nakoupit a ušetřit

Stále více se v našich domácnostech prosazují trub...

 

Dřevostavby - výhody a nevýhody

Dřevěné domy nejsou jen historickým přežitkem s ...

 

Ze 17 miliard vyčerpali zájemci jednu

  Téměř rok trvalo odebrat z účtu 1,1 miliardy...

Newsletter

Odběr novinek e-mailem
Reklama